กฤษฏ์กำพล ภูวัชร์เดชพงศ์ (พี่ขวัญ)

วิชา ฟิสิกส์

ประสบการณ์การสอน

  • ไดเริ่มสอนพิเศษในวิชา คณิตศาสตร์ และ วิชาฟิสิกส์ ทั้ง ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลายตั้งแต่ศึกษาอยู่ ปี2 ที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังจนถึงปัจจุบันรวมเวลาแล้วกว่า 9 ปี
  • ได้เข้าร่วมเป็นติวเตอร์สอนพิเศษในสถาบัน Mathematic ในวิชา ฟิสิกส์ท้งัคอร์สปูพื้นนฐานม.4-ม.6และคอร์ส PAT2 และ PAT3 รวมแลว้ ประมาณ 7 ปี
  • ไดมีโอกาสเป็นอาจํารยพิศษที่สถาบัน G4 สอนวิชาฟิสิกส์ที่โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ตั้งแต่แต่ปี 2558 จนถึง ปัจจุบันไดส้ร้างวิศวกรรุ่นใหม่ปั้นเด็กเข้าคณะวิศวกรรมศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์สถาปัตยกรรมศาสตร์ในสาขาที่ต้องใช้ฟิสิกส์ในการเข้ามหาวิทยาลัยนั้นๆ
  • มีโอกาสไปเป็นวิทยากรสอนในโรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ในวิชาติว PAT3 ในปี 2561
  • ได้เข้าร่วมเป็นติวเตอร์สอนพิเศษในสถาบัน MSCในวิชาฟิสิกส์ในคอร์สปูพื้นฐานวิทยาศาสตร์ภาคคํานวณมัธยมศึกษาตอนต้น คอร์สปูพื้นฐานในวิชาฟิสิกส์มัธยมศึกษาตอนปลาย คอร์สแข่งขัน ในวิชาPAT2 และ PAT3
  • ได้มีโอกาสเป็นอาจารยพิเศษในวิชาโลกดาราศาสตร์และอวกาศที่โรงเรียน พระหฤทัยคอนแวนต์ ตั้งแต่ปี 2561 จนถึงปัจจุบัน
  • สอนในวิชาวงจรไฟฟ้าแก่นักเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ของมหาวิทยาลัย พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  • สอนวิชา Mathematic ที่ต้องสอบ SAT แก่นักเรียนัธยมศึกษาปีที่ 6
  • เป็นอาจารยพิเศษวิชาฟิสิกส์โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษาต้งแต่ปี 2565 จนถึงปัจจุบัน
  • เป็นอาจารย์พิเศษวิชาคณิตศาสตร์โรงเรียนเซนต์ปีเตอร์ธนบุรีตั้งแต่ปี2563 ถึง 2565