จันทร์พิมพ์ ม้ารุ่งเรือง (พี่พิมพ์)

วิชา เคมี

ประสบการณ์การสอน

  • ครูเคมี โรงเรียนเบญจมราชาลัย (ปัจจุบัน)
  • หัวหน้างานวิจัย IS ระดับ ม.ต้น-ปลาย โรงเรียนทิวไผ่งาม
  • ที่ปรึกษาโครงงานวิชาเคมีของนักเรียนชั้นม.6 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง (โปสเตอร์)
  • วิทยากร ติว onet วิทยาศาตร์-คณิตศาตร์ รร. ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
  • วิทยากร ติว onet วิทยาศาตร์-คณิตศาตร์ รร. สุโขทัยวิทยาคม จ.สุโขทัย
  • วิทยากร ติว onet วิทยาศาตร์-คณิตศาตร์ รร.กำแพงเพชรพิทยาคม จ.กำแพงเพชร
  • ติวเตอร์สอนเคมี คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ ของสถาบันบ้านคำนวณวิทย์
  • ทำเพจ ตะลุยโจทย์ Tutorchula , เด็กติดเตรียม