สวัสดีครับน้อง ๆ DEK67 ทุกคน เป็นไงกันบ้างสบายดีไหมคะ เตรียมตัวกันไปถึงไหนแล้วคะสำหรับ TCAS67 ในบทความนี้พี่จะมาอธิบายเกี่ยวกับข้อสอบ A-Level สำหรับสมรภูมิ TCAS67 ให้น้อง ๆ ได้เข้าใจกัน รวมไปถึงแนวข้อสอบและเทคนิคพิชิตสนามสอบ A-Level ที่พลาดไม่ได้อย่างแน่นอน อย่ารอช้า ไปอ่านกันเลยค่ะ


A-Level คืออะไร?

A-Level (Applied Knowledge Level) เป็นวิชาสอบที่ใช้คะแนนในการยื่นเข้ามหาวิทยาลัยในระบบ TCAS ถูกใช้ครั้งแรกในระบบ TCAS66 ซึ่งเรียกง่าย ๆ คือวิชาสามัญที่เคยสอบกันเมื่อปีที่ผ่าน ๆ มานั่นเองค่ะ โดยวิชาที่เปิดให้สอบมีทั้งหมด 16 วิชาซึ่งแตกต่างกับวิชาสามัญที่มี 9 วิชาค่ะ วิชาที่เปิดให้สอบมีดังนี้ค่ะ

 • A-Level 61 Math1 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (สำหรับน้อง ๆ สายวิทย์-คณิต)
 • A-Level 62 Math2 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 (สำหรับน้อง ๆ สายศิลป์)
 • A-Level 63 Sci วิทยาศาสตร์ประยุกต์ (สำหรับน้อง ๆ สายศิลป์)
 • A-Level 64 Phy ฟิสิกส์
 • A-Level 65 Chem เคมี
 • A-Level 66 Bio ชีววิทยา
 • A-Level 70 Soc สังคมศึกษา
 • A-Level 81 Thai ภาษาไทย
 • A-Level 82 Eng ภาษาอังกฤษ
 • A-Level 83 Fre ภาษาฝรั่งเศส
 • A-Level 84 Ger ภาษาเยอรมัน
 • A-Level 85 Jap ภาษาญี่ปุ่น
 • A-Level 86 Kor ภาษาเกาหลี
 • A-Level 87 Chi ภาษาจีน
 • A-Level 88 Bal ภาษาบาลี
 • A-Level 89 Spn ภาษาสเปนค่าสมัครสอบ A-Level เท่าไหร่

ค่าสมัครสอบ A-Level วิชาละ 100 บาทค่ะ


รูปแบบในการสอบ A-Level

น้อง ๆ DEK67 สามารถเลือกรูปแบบการสอบได้คือสอบแบบคอมพิวเตอร์และสอบแบบกระดาษตามความสะดวกของน้อง ๆ ค่ะ


ไทม์ไลน์สนามสอบ A-Level ของสมรภูมิ TCAS67

เริ่มสมัครสอบ : 1 ก.พ. 67 - 10 ก.พ. 67 (สมัครสอบผ่านทางเว็บไซต์ของทปอ.)

เริ่มสอบ : 16 มี.ค. 67 - 18 มี.ค. 67

ประกาศผลสอบแบบคอมพิวเตอร์ : 23 มี.ค. 67

ประกอบผลสอบแบบกระดาษ : 17 มี.ค. 67เนื้อหาที่ออกสอบในแต่ละวิชา

A-Level 61 Math1 คณิตศาสตร์ประยุกต์1 (สำหรับน้อง ๆ สายวิทย์ - คณิต)

 • สาระจำนวนและพีชคณิต เช่น เซต จำนวนจริง ฟังก์ชันต่าง ๆ ตรรกศาสตร์ ลำดับและอนุกรม
 • สาระการวัดและเรขาคณิต เช่น เรขาคณิตและเวกเตอร์
 • สาระสถิติและความน่าจะเป็น เช่น ความน่าจะเป็น การแจกแจงความน่าจะเป็น
 • สาระแคลคูลัส

เวลาในการสอบ : 90 นาที

จำนวนข้อสอบ : 30 ข้อ (ปรนัย 25 ข้อ และเลือกคำตอบ 5 ข้อ)

คะแนนเต็ม : 100 คะแนน (ปรนัย 75 คะแนนและเลือกคำตอบ 25 คะแนน)


A-Level 62 Math2 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 (สำหรับน้อง ๆ สายศิลป์)
 • สาระจำนวนพีชคณิต เช่น จำนวนจริง ฟังก์ชันต่าง ๆ ตรรกศาสตร์
 • สาระสถิติและความน่าจะเป็น เช่น ความน่าจะเป็น การแจกแจงความน่าจะเป็น

เวลาในการสอบ : 90 นาที

จำนวนข้อสอบ : 30 ข้อ (ปรนัย 25 ข้อ และเลือกคำตอบ 5 ข้อ)

คะแนนเต็ม : 100 คะแนน (ปรนัย 75 คะแนนและเลือกคำตอบ 25 คะแนน)


A-Level 63 Sci วิทยาศาสตร์ประยุกต์ (สำหรับน้อง ๆ สายศิลป์)
 • วิทยาศาสตร์ชีววิทยา เช่น ระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม การดำรงชีวิตของพืช
 • วิทยาศาสตร์กายภาพ เช่น สารประกอบไอออนิก สารโคเวเลนต์
 • วิทยาศาสตร์ โลก และอวกาศ

เวลาในการสอบ : 90 นาที

จำนวนข้อสอบ : 30 ข้อ (ปรนัย 26 ข้อและตัวเลือกเชิงซ้อน 4 ข้อ)

คะแนนเต็ม : 100 คะแนน (ปรนัย 83.2 คะแนนและตัวเลือกเชิงซ้อน 16.8 คะแนน)


A-Level 64 Phy ฟิสิกส์
 • กลศาสตร์ เช่น สมดุลกลของวัตถุ แรงและการเคลื่อนที่
 • คลื่นกลและแสง
 • ไฟฟ้า แม่เหล็ก และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
 • อุณหพลศาสตร์ และสมบัติเชิงกลของสาร เช่น ของแข็งและของไหล
 • ฟิสิกส์แผนใหม่ เช่น ฟิสิกส์นิวเคลียร์ ฟิสิกส์อะตอม ฟิสิกส์อนุภาค

เวลาในการสอบ : 90 นาที

จำนวนข้อสอบ : 30 ข้อ (ปรนัย 25 ข้อ และเลือกคำตอบ 5 ข้อ)

คะแนนเต็ม : 100 คะแนน (ปรนัย 75 คะแนนและเลือกคำตอบ 25 คะแนน)


A-Level 65 เคมี
 • สมบัติของธาตุและสารประกอบ เช่น สมบัติของธาตุ พันธะเคมี แก๊ส
 • สมการเคมีและการเปลี่ยนแปลงทางเคมี เช่น ปริมาณสัมพันธ์ กรด-เบส เคมีไฟฟ้า
 • ทักษะในการปฏิบัติการเคมีและการคำนวณปริมาณของสาร เช่น โมล สารละลาย

เวลาในการสอบ : 90 นาที

จำนวนข้อสอบ : 35 ข้อ (ปรนัย 30 ข้อ และเลือกคำตอบ 5 ข้อ)

คะแนนเต็ม : 100 คะแนน (ปรนัย 75 คะแนนและเลือกคำตอบ 25 คะแนน)


A-Level 66 ชีววิทยา
 • ความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อม เช่น ระบบนิเวศและประชากร ไบโอม
 • หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต เช่น โครงสร้างและการทำงานของเซลล์
 • ระบบการทำงานต่าง ๆ ของสัตว์และมนุษย์
 • โครงสร้างและการทำงานของส่วนต่าง ๆ ของพืช
 • พันธุศาสตร์และวิวัฒนาการ เช่น การถ่ายทอดทางพันธุกรรม การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม

เวลาในการสอบ : 90 นาที

จำนวนข้อสอบ : 35 ข้อ (ปรนัย 30 ข้อ และเลือกคำตอบเชิงซ้อน 5 ข้อ)

คะแนนเต็ม : 100 คะแนน (ปรนัย 84 คะแนนและเลือกคำตอบเชิงซ้อน 16 คะแนน)


A-Level 70 Soc สังคมศึกษา
 • ศาสนา ศีลธรรม และจริยธรรม เช่น ความสำคัญ ศาสดา การปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี
 • หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำรงชีวิต เช่น เช่น หน้าที่ของการเป็นพลเมืองที่ดี การเมืองและการปกครองในสังคมปัจจุบัน
 • เศรษฐศาสตร์ เช่น สถาบันเศรษฐกิจต่าง ๆ เศรษฐกิจพอเพียง
 • ประวัติศาสตร์ เช่น เวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ พัฒนาการทางมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบัน
 • ภูมิศาสตร์ เช่น โลกทางกายภาพ การใช้แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์

เวลาในการสอบ : 90 นาที

จำนวนข้อสอบ : 50 ข้อ (ปรนัยทั้งหมด)

คะแนนเต็ม : 100 ข้อ


A-Level 81 Thai ภาษาไทย
 • การอ่าน เช่น การอ่านเพื่อเข้าใจเนื้อหา การตีความ
 • การเขียน เช่น การเขียนลำดับข้อความ การโน้มน้าว การโต้แย้ง
 • การพูด เช่น การวิเคราะห์จุดประสงค์ในการพูด การใช้ข้อความถามและคำตอบที่สัมพันธ์กัน
 • หลักการใช้ภาษา เช่น การสะกดคำ การใช้คำให้ตรงความหมาย ระดับภาษา

เวลาในการสอบ : 90 นาที

จำนวนข้อสอบ : 50 ข้อ (ปรนัยทั้งหมด)

คะแนนเต็ม : 100 ข้อ


A-Level 82 Eng ภาษาอังกฤษ
 • ทักษะการฟังและการพูด เช่น เติมบทสนทนาแบบสั้นและยาว
 • ทักษะการอ่าน เช่น โฆษณา บทวิจารณ์สินค้าหรือบริการ รายงานข่าว
 • ทักษะการเขียน เช่น เติมบทความให้สมบูรณ์ เรียงประโยคให้เป็นย่อหน้า

เวลาในการสอบ : 90 นาที

จำนวนข้อสอบ : 80 ข้อ (ปรนัยทั้งหมด)

คะแนนเต็ม : 100 ข้อ


A-Level 83 Fre ภาษาฝรั่งเศส / A-Level 84 Ger ภาษาเยอรมัน / A-Level 85 Jap ภาษาญี่ปุ่น A-Level 86 Kor ภาษาเกาหลี / A-Level 87 Chi ภาษาจีน / A-Level 88 Bal ภาษาบาลี / A-Level 89 Spn ภาษาสเปน
 • ความสามารถในการใช้ไวยากรณ์พื้นฐาน
 • ความสามารถในการสื่อสาร
 • ความสามารถในการเขียน
 • ความสามารถในการอ่าน

เวลาในการสอบ : 90 นาที

จำนวนข้อสอบ : 50 ข้อ (ปรนัยทั้งหมด)

คะแนนเต็ม : 100 ข้อ


เทคนิคในการพิชิตสนามสอบ A-Level

ฝึกทำข้อสอบเก่าโดยจับเวลาเสมือนสอบจริง

การทำข้อสอบเก่าทำให้น้อง ๆ คุ้นชินกับตัวข้อสอบและทำให้รู้แนวข้อสอบด้วย ซึ่งเป็นข้อดีมาก ๆ และน้อง ๆ ทุกคนควรฝึกทำข้อสอบพร้อมจับเวลาจริงอยู่เสมอ เพราะเมื่อไปสอบในสนามสอบจริงแล้ว น้อง ๆ จะไม่ตื่นเต้นและทำข้อสอบได้ทันเวลาค่ะ


ฝึกทบทวนบทเรียนและเนื้อหาที่ออกสอบ

นอกจากการฝึกทำข้อสอบพร้อมจับเวลาเสมือนจริงแล้ว การอ่านเพื่อทบทวนบทเรียนและเนื้อหาที่ออกสอบก็สำคัญมากเพราะเป็นการย้ำถึงเนื้อหาที่จะออกสอบ ให้น้อง ๆ จำได้ขึ้นใจและสามารถทำข้อสอบได้ และควรทำควบคู่กับการฝึกทำข้อสอบด้วย


อ่านรีวิวข้อสอบจากรุ่นพี่ปีก่อน ๆ

อ่านรีวิวข้อสอบเก่า ๆ จากรุ่นพี่ปีก่อน ๆ เป็นประโยชน์สำหรับน้อง ๆ อย่างมากเพราะจะทำให้น้อง ๆ ได้ทราบถึงระดับความยากของข้อสอบรวมไปถึงเนื้อหาที่มักออกสอบด้วย ทำให้น้อง ๆ โฟกัสเนื้อหาที่จำเป็นและตัดเนื้อหาที่ไม่จำเป็นสำหรับสอบออกไปได้ค่ะ


มองหาตัวช่วยที่ทำให้เราเก่งขึ้น

การอ่านและทบทวนคนเดียวก็เป็นเรื่องดีและเป็นประโยชน์กับน้อง ๆ แต่จะดีกว่าไหมถ้าเปลี่ยนการทบทวนที่จำเจให้กลายเป็นเรื่องสนุก เช่น การติวกับเพื่อน ๆ การติวกับสถาบันกวดวิชาที่สนุกก็สามารถช่วยให้น้อง ๆ ไม่เครียดจากการเตรียมตัวสอบคนเดียว ช่วยให้การทบทวนสนุกขึ้นอีกด้วยค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะ รายละเอียดของสนามสอบ A-Level พร้อมเทคนิคในการสอบที่เป็นประโยชน์สุด ๆ ไปเลย เหลือเวลาอีกไม่มากแล้วนะคะน้อง ๆ สู้ ๆ กับการเตรียมตัวสอบนะคะ พี่เป็นกำลังใจให้?ส่วนน้อง ๆ คนไหนกำลังมองหาตัวช่วยดี ๆ ให้การสอบเข้ามหาวิทยาลัยต้องที่ Uniprep tutor ตัวช่วยสำหรับน้อง ๆ DEK67 ทุกคน ติวโดยพี่ ๆ ติวเตอร์ที่เก่งสุด ๆ สอบ A-Level คะแนนพุ่งแน่นอนแล้วเจอกันบทความหน้า สวัสดีค่ะ