สวัสดีค่ะน้อง ๆ มีน้อง ๆ ถามพี่มาเยอะมากเกี่ยวกับคณะบริหารธุรกิจ ต้องเตรียมตัวยังไงถึงสอบติด มีมหาลัยไหนที่เปิดสอนบ้าง และเมื่อสอบเข้าไปได้แล้วในแต่ละปีจะต้องเจอกับอะไรบ้าง จนไปถึงจบมาสามารถทำอาชีพอะไรได้บ้าง วันนี้พี่รวบรวมข้อมูลมาให้น้อง ๆ แล้ว จะเป็นยังไงไปตามอ่านกันเลยค่ะ


คณะบริหารธุรกิจ มีสาขาอะไรบ้าง และแต่ละสาขาต้องเรียนอะไรพี่ขอยกตัวอย่างให้น้อง ๆ ดู 10 สาขานะคะว่าคณะบริหารธุรกิจมีสาขาอะไรบ้างและต้องเรียนอะไรบ้าง

สาขาการจัดการ (Management)

น้อง ๆ ต้องเรียนเกี่ยวกับการบริหารจัดการให้องค์กรเกิดประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นความรู้เรื่อง การวางแผนกำหนดนโยบายธุรกิจ, รูปแบบการวางแผนงานต่าง ๆ, กลยุทธิ์ในการทำงาน, และการนำความรู้มาวางแผนพัฒนารูปแบบองค์กร

สาขาการบัญชี (Accounting)

เหมาะสำหรับน้อง ๆ ที่ชอบตัวเลขเป็นอย่างมาก แต่สาขาบัญชีไม่ได้เรียนแค่เกี่ยวกับการคิดเลขอย่างเดียวนะน้อง ๆ น้อง ๆ จะได้เรียนอย่างอื่นเพิ่มเติมด้วย เช่น การวางแผนภาษีอากร การวาง
ระบบบัญชี หรือ ดูภาพรวมของบัญชีในองค์กร นอกจากน้อง ๆ จะได้เรียนเกี่ยวกับตัวเลขและ น้อง ๆ จะได้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการรวมถึงการวางแผนและการวิเคราะห์เพิ่มเติมอีกด้วย

สาขาการเงิน (Finance)

มาต่อที่สาขาการเงินต่อเลยนะน้อง ๆ สาขาการเงินน้อง ๆ จะได้เน้นไปที่การบริหารเงินหรือการลงทุนต่าง ๆ เช่น การวิเคราะห์ตราสารทุน การจัดการสินเชื่อ การจัดการสินทรัพย์ หลักทรัพย์ ซึ่งต่างกับสาขาบัญชีที่จะเน้นไปที่การตรวจสอบ บันทึก และจัดการภาษี


สาขาการตลาด (Marketing)

อีก 1 สาขายอดฮิตที่น้อง ๆ หลาย ๆ คนสนใจและเลือกเรียนกันเยอะมาก สาขานี้ถ้าน้อง ๆ ได้เข้าไปเรียนน้อง ๆ ก็จะได้ศึกษาวิชาการตลาดอย่างเข้มข้น เริ่มจากการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค พฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่ ได้ทำ Marketing Plan หรือแผนการตลาดนั้นเอง น้อง ๆ จะได้เจอกับสินค้าเยอะแยะมากมายแน่นอน และนอกจากนั้นก็จะได้เรียนกับการขายด้วย เรียกได้ว่าจบมาเอาไปต่อยอดกับธุรกิจได้เลยนะน้อง ๆ

สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management)

สำหรับสาขานี้ พี่ขอยกตัวอย่างบางส่วนให้น้อง ๆ ได้อ่านกันนะคะ น้อง ๆ จะได้เรียนเกี่ยวกับการเน้นการพัฒนาทักษะและความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร เช่น การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ศึกษากระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร การศึกษาวิธีการจัดการค่าตอบแทน, สวัสดิการ, และผลประโยชน์ของพนักงาน การศึกษาวิธีการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงในองค์กร เป็นต้น

สาขาการเป็นเจ้าของธุรกิจ (Entrepreneurship)

มาอีก 1 สาขาที่น่าเรียนมาก เพราะสมัยนี้ใคร ๆ ก็อยากมีธุรกิจเป็นของตัวเอง สำหรับสาขานี้มีหลายวิชาที่เน้นทักษะและความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างธุรกิจของตัวเอง ทั้งการบริหาร และการผลิต พี่ขอยกตัวอย่างให้น้อง ๆ อ่านดังนี้นะคะ การวางแผนธุรกิจ น้อง ๆ จะได้เรียนรู้กระบวนการวางแผนธุรกิจ การวิเคราะห์ตลาด การกำหนดเป้าหมายทางธุรกิจ?การเขียนแผนธุรกิจ การวิเคราะห์การเงิน การตลาดและการโฆษณา รวมถึงการจัดการแรงงานในองค์กรอีกด้วย


สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (Business Computer)

สาขานี้ตามชื่อเลยค่ะ น้อง ๆ จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี งานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ รวมทั้งน้อง ๆ จะได้ศึกษาโปรแกรมสำเร็จรูป การทำงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ และการบริหารเกี่ยวกับเทคโนโลยีต่าง ๆ เป็นต้นค่ะ

สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business Management)

สาขานี้น้อง ๆ จะได้เรียนน้อง ๆ ก็ได้เจอกับการเรียนประมาณนี้ พี่ขอยกตัวอย่างบางส่วนมาให้น้อง ๆ อ่านกันนะคะ การบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจระหว่างประเทศ การศึกษาถึงการระบุและการจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการทำธุรกิจระหว่างประเทศ การวางแผนกลยุทธ์ธุรกิจระหว่างประเทศ ศึกษาเรื่องการวางแผนกลยุทธ์เพื่อทำธุรกิจในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง การจัดการสัญญาทางธุรกิจระหว่างประเทศ ศึกษาถึงกระบวนการของการสัญญาและการบริหารสัญญาในการทำธุรกิจระหว่างประเทศ

สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม (Hotel)

สาขานี้น้อง ๆ จะได้เรียนเกี่ยวกับ การบริหารท่องเที่ยว การตลาดการท่องเที่ยว การจัดการโรงแรม และน้อง ๆ จะได้ศึกษาเกี่ยวกับการบริหารและการดำเนินการในโรงแรม, รวมถึงการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในภาคอุตสาหกรรมโรงแรม และนอกจากนั้น น้อง ๆ จะได้เรียนกับ ภาษาต่างประเทศสำหรับการท่องเที่ยวและโรงแรม การศึกษาภาษาที่สำคัญสำหรับการท่องเที่ยวและการทำงานในอุตสาหกรรมโรงแรม ด้วยนะคะ

สาขาการจัดการโลจิสติกส์ (Logistics Management)

การเรียนในสาขาการจัดการโลจิสติกส์ในคณะบริหารธุรกิจจะประกอบด้วยหลายวิชาที่เน้นทักษะและความรู้ที่เกี่ยวข้องกับด้านการจัดการและการควบคุมกระบวนการทางธุรกิจ พี่ขอยกตัวอย่างให้น้อง ๆ บางส่วนดังนี้นะคะ การจัดการโลจิสติกส์ เป็นพื้นฐานที่ศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการทั้งหมดของโลจิสติกส์, การจัดการสินค้า, และการควบคุมคลังสินค้า การวางแผนและการควบคุมการผลิต ศึกษาถึงการวางแผนกระบวนการผลิตให้มีความเป็นประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการโลจิสติกส์ ศึกษาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการโลจิสติกส์ เป็นต้น


สิ่งที่พี่ยกตัวอย่างมาให้เป็นเพียงบางส่วนเท่านั้นนะคะน้อง ๆ ที่สำคัญที่สุดคือน้อง ๆ ต้องหาข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดของหลักสูตรและวิชาที่เปิดสอนเพราะแต่ละมหาลัยก็มีการสอนที่แตกต่างกัน เพื่อจะได้ข้อมูลที่ถูกต้องที่สุดนะคะ


ตัวอย่างคณะบริหารธุรกิจ ที่เปิดรับในระบบ TCAS


สำหรับน้อง ๆ ที่อยากรู้ว่าคณะบริหารธุรกิจมีสาขาอะไรบ้าง และมีที่ไหนบ้าง จริง ๆ ก็มีเกือบทุกมหาวิทยาลัยเลยนะคะ แต่อาจจะแตกต่างกันที่ชื่อเรียก วันนี้พี่ยกตัวอย่างมาให้ดูบางมหาวิทยาลัยนะคะ จะมีมหาวิทยาลัยไหนบ้าง ไปดูกันเลยค่ะ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

 • การจัดการเพื่อเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ
 • ระบบสารสนเทศทางการจัดการ
 • การธนาคารและการเงิน
 • การตลาด
 • การจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ


มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต


 • การจัดการเพื่อเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ
 • ระบบสารสนเทศทางการจัดการ
 • การธนาคารและการเงิน
 • การตลาด
 • การจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ


มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

 • การเงิน
 • การจัดการเทคโนโลยีและการปฏิบัติการ
 • การจัดการการผลิต
 • การตลาด


มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต


 • การเงิน
 • การตลาด
 • การจัดการ การประกอบการพาณิชย์และนวัตกรรม
 • การจัดการธุรกิจบริการและการจัดงาน
 • การจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว


มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต


 • การเงิน
 • การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
 • การตลาด


มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต


 • การตลาด
 • การเงิน
 • ธุรกิจระหว่างประเทศ
 • การท่องเที่ยวและการโรงแรม
 • ธุรกิจเพื่อสังคม


ที่พี่สรุปมาให้เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะ ยังมีอีกหลายมหาวิทยาลัยเลยที่มีคณะบริหารธุรกิจ น้อง ๆ สามารถเช็คข้อมูลและหลักสูตรที่สนใจได้ในเว็บไซด์ของมหาวิทยาลัยได้เลยนะคะ


อยากเข้าคณะบริหารธุรกิจ ต้องใช้คะแนนอะไรบ้าง

ด้วยความเป็นคณะบริหารธุรกิจ ยังไงน้อง ๆ ก็ต้องมีความเกี่ยวข้องกับตัวเลขแน่นอน และจะใช้สัดส่วนคะแนนมากหรือน้อยอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับสาขาที่น้อง ๆ เลือก แต่หลัก ๆ เลยน้อง ๆ จำเป็นจะต้องสอบ TGAT กับ A-Level ส่วนวิชาที่น้อง ๆ จะต้องสอบก็ขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัยและสาขาที่น้อง เลือกนั้นเองค่ะ ยังไงน้อง ๆ เช็คให้ชัวร์ด้วยนะคะว่าต้องใช้คะแนนอะไร


คณะบริหารธุรกิจ จบไปทำงานอะไรได้บ้าง


สาขาการจัดการ


 • ที่ปรึกษาขององค์กร
 • เจ้าหน้าที่ธุรการ
 • นักวางแผนกลยุทธ์
 • นักพัฒนาองค์กร
 • ผู้บริหาร


สาขาการตลาด


 • Digital Marketing
 • นักการตลาด
 • นักวิเคราะห์การตลาด
 • ที่ปรึกษาด้านการตลาด


สาขาโลจิสติกส์


 • เจ้าหน้าที่จัดการคลังสินค้า/สินค้าคงคลัง
 • เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
 • เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการขนส่ง
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์


สาขาบัญชี


 • นักบัญชี
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษี
 • ผู้ตรวจสอบบัญชี
 • ที่ปรึกษาด้านบัญชีและภาษีอากร
 • นักวางระบบบัญชี


สาขาการเงิน


 • นักวางแผนการเงิน
 • พนักงานธนาคาร
 • เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
 • นักวิเคราะห์หลักทรัพย์
 • นักวิเคราะห์การลงทุน


สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ


 • เจ้าหน้าที่ประสานงานธุรกิจระหว่างประเทศ
 • เจ้าหน้าที่นำเข้า/ส่งออกสินค้า
 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
 • ฝ่ายธุรกิจต่างประเทศของบริษัทข้ามชาติ


อาชีพที่พี่ยกตัวอย่าง เป็นแค่บางส่วนเท่านั้น และก็เป็นแค่การยกตัวอย่างนะคะ แต่ในชีวิตจริงของน้อง ๆ ก็สามารถเอาความรู้ที่ได้จากการเรียนไปต่อยอดและประยุกต์ทำอาชีพอื่น ๆ ได้อีกนะคะ สู้ ๆ เป็นยังไงกันบ้างคะน้อง ๆ สำหรับข้อมูลคณะบริหารธุรกิจ ที่พี่รวบรวมมาให้ ละเอียดขนาดนี้หวังว่าน้อง ๆ ที่วางแผนเตรียมเข้าคณะบริหารธุรกิจจะชอบกันนะคะ และน้อง ๆ ที่กำลังมองหาที่เรียนพิเศษอยู่ และอยากเรียนสดกับติวเตอร์ตัวต่อตัว พี่ขอฝาก Uniprep Tutor ไว้ด้วยนะคะ นอกจากจะเป็นสถาบันกวดวิชาแล้ว เรายังมีระบบโค้ชที่จะช่วยให้น้อง ๆ ไปถึงเป้าหมายได้เร็วขึ้นด้วยนะคะ แล้วเจอกันนะคะน้อง ๆ