คอร์ส & แผนการเรียน คณิตศาสตร์ ม.ปลาย
ปีการศึกษา 2566

คณิตศาสตร์สำหรับสอบ TCAS และ แข่งขัน

แผนการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ม.ปลาย

รูปแบบการเรียนม.4
ปิดเทอม 2 (มี.ค.- เม.ย. 66)เทอม1 (พ.ค.- ก.ย. 66)ปิดเทอม 1 (ต.ค 66)เทอม 2 (พ.ย. 66 – ก.พ.67)
รอบเรียนสดออนไลน์เซต,ตรรกศาสตร์,ระบบจำนวนจริง,เลขยกกำลังความสัมพันธ์และฟังก์ชั่น, เมทริกซ์,เวกเตอร์,เราขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย
รอบคอร์สเรียนวิดีโอออนไลน์เซต,ตรรกศาสตร์,ระบบจำนวนจริง,เลขยกกำลังความสัมพันธ์และฟังก์ชั่น, เมทริกซ์,เวกเตอร์,เราขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย
รูปแบบการเรียนม.5
ปิดเทอม 2 (มี.ค.- เม.ย. 66)เทอม1 (พ.ค.- ก.ย. 66)ปิดเทอม 1 (ต.ค 66)เทอม 2 (พ.ย. 66 – ก.พ.67)
รอบเรียนสดออนไลน์ฟังก์ชั่นเอ็กโพเนเนเชี่ยลและลอกการิทึม, ทบทวนพีทาโกรัสและอัตราส่วนตรีโกณมิติ, ฟังก์ชั่นตรีโกณมิติ,จำนวนเชิงซ้อนหลักกการนับและความน่าจะเป็น, สถิติ 1, ลำดับอนุกรมและดอกเบี้ย 1, ลำดับอนุกรม 2
รอบคอร์สเรียนวิดีโอออนไลน์ฟังก์ชั่นเอ็กโพเนเนเชี่ยลและลอกการิทึม, ทบทวนพีทาโกรัสและอัตราส่วนตรีโกณมิติ, ฟังก์ชั่นตรีโกณมิติ,จำนวนเชิงซ้อนหลักกการนับและความน่าจะเป็น, สถิติ 1, ลำดับอนุกรมและดอกเบี้ย 1, ลำดับอนุกรม 2
รูปแบบการเรียนม.6
ปิดเทอม 2 (มี.ค.- เม.ย. 66)เทอม1 (พ.ค.- ก.ย. 66)ปิดเทอม 1 (ต.ค 66)เทอม 2 (พ.ย. 66 – ก.พ.67)
รอบเรียนสดออนไลน์แคลคูลัส, สถิติ 2
รอบคอร์สเรียนวิดีโอออนไลน์แคลคูลัส, สถิติ 2
เรียนเพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัยวิชา TCAS คณิตศาสตร์